AD
首页 > 基金 > 正文

货币市场基金每日收益2017-05-16

[2017-05-17 04:30:59] 来源:[db:来源] 编辑:[db:作者] 点击量:
评论 点击收藏
导读:代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a----000204国富日日收益货币b----000210光大保德信现金宝货币a----000211光大保德信现金宝货币b----00030...
代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a----000204国富日日收益货币b----000210光大保德信现金宝货币a----000211光大保德信现金宝货币b----000300德邦德利货币a----000301德邦德利货币b----000324华润元大现金收益货币a----000325华润元大现金收益货币b----000331中加货币a----000332中加货币c----000366汇添富添富通货币a----000379平安大华日增利货币----000380景顺长城景益货币a----000381景顺长城景益货币b----000424长盛添利宝货币a----000425长盛添利宝货币b----000434新华壹诺宝货币a----000439国金鑫盈货币----000464嘉实活期宝货币----000475广发天天利货币a----000476广发天天利货币b----000483鑫元货币a----000484鑫元货币b----000505国寿安保货币a----000506国寿安保货币b----000509广发钱袋子货币----000533永赢货币----000559诺安天天宝a----000560诺安天天宝e----000569鹏华增值宝货币----000576中邮货币a----000580中邮货币b----000588招商招钱宝货币a----000604银华多利宝货币a----000615长城工资宝货币a----000626大成丰财宝货币a----000627大成丰财宝货币b----000638富国富钱包货币----000644招商招金宝货币a----000647易方达财富快线货币a----000648易方达财富快线货币b----000651招商招金宝货币b----000662银华活钱宝货币f----000665博时现金收益货币b----000678华宝兴业现金宝货币e----000681信达澳银慧管家a----000682信达澳银慧管家c----000683信达澳银慧管家e----000700泰达宏利货币b----000701景顺长城景丰货币a----000704易方达天天增利货币a----000707景顺长城景丰货币b----000721兴业货币a----000722兴业货币b----000724大成添利宝货币a----000725大成添利宝货币b----000726大成添利宝货币e----000730博时现金宝货币a----000738中信建投货币----000740兴银货币b----000741兴银货币a----000773万家现金宝----000785华融现金增利货币a----000786华融现金增利货币b----000789易方达龙宝货币a----000790易方达龙宝货币b----000816南方理财金交易型货币a----000837国投瑞银钱多宝货币i----000846中融货币c----000847中融货币a----000855上投摩根天添盈货币a----000856上投摩根天添盈货币b----000871北信瑞丰宜投宝a----000872北信瑞丰宜投宝b----000882中金现金管家a----000883中金现金管家b----000891博时现金宝货币b----000901国开货币a----000902国开货币b----000907农银汇理红利日结货币a----000908农银汇理红利日结货币b----000912英大现金宝货币----000917嘉实快线货币a----000980汇添富添富通货币b----000981北信瑞丰现金添利a----000982北信瑞丰现金添利b----001006中信建投凤凰货币----001077华夏现金宝货币a----001078华夏现金宝货币b----001175山证日日添利货币a----001176山证日日添利货币b----001232嘉合货币a----001233嘉合货币b----001401德邦如意货币----001477泰康薪意保货币a----001478泰康薪意保货币b----001666鹏华添利宝货币----001697大成恒丰宝货币a----001698大成恒丰宝货币b----001826国寿安保增金宝货币----001842九泰日添金货币a----001843九泰日添金货币b----001870前海开源货币a----001871前海开源货币b----001894泰达宏利活期友货币a----001895泰达宏利活期友货币b----001909创金合信货币----001916新沃通宝a----001937兴银现金增利货币----001973光大耀钱包货币a----001981富国收益宝交易型货币a----001982富国收益宝交易型货币b----001987东方金元宝货币----001991农银天天利货币a----001992农银天天利货币b----002077浙商日添利a----002078浙商日添利b----002184泓德泓利货币a----002185泓德泓利货币b----002234泰信天天收益货币b----002240德邦增利货币a----002247新疆前海联合海盈货币a----002248新疆前海联合海盈货币b----002302新沃通宝b----002318鹏华添利交易型货币a----002324南方日添益a----002646中科沃土货币a----002647中科沃土货币b----002672诺德货币a----002673诺德货币b----002709红塔红土人人宝货币a----002710红塔红土人人宝货币b----002747中欧货币c----002748中欧货币d----002759东兴安盈宝a----002760东兴安盈宝b----002788融通现金宝货币a----002847天弘现金管家货币e----002852招商财富宝交易型货币a----002894华夏天利货币a----002895华夏天利货币b----002912兴业稳天盈货币----002957财通财通宝货币a----002958财通财通宝货币b----002960博时合利货币----003003华夏现金增利货币a/e----003022建信现金添益货币a----003185建信货币b----003206博时合鑫货币----003246华泰柏瑞天添宝货币a----003252大成添益交易型货币a----003253大成添益交易型货币b----003267新华壹诺宝货币b----003316中银证券现金管家货币a----003317中银证券现金管家货币b----003363长江乐享货币a----003364长江乐享货币b----003391建信天添益货币a----003393建信天添益货币c----003398太平日日金货币a----003399太平日日金货币b----003402安信活期宝货币a----003465平安大华金管家货币----003467富荣货币a----003468富荣货币b----003473南方天天利a----003474南方天天利b----003479财通资管鑫管家货币a----003480财通资管鑫管家货币b----003481光大耀钱包货币b----003506德邦现金宝a----003507德邦现金宝b----003515国泰利是宝货币----003534浦银安盛日日丰货币a----003535浦银安盛日日丰货币b----003585先锋现金宝货币----003588东吴增鑫宝货币a----003589东吴增鑫宝货币b----003678中融现金增利货币a----003679中融现金增利货币c----003792民生加银现金宝货币c----003874浙商日添金货币a----003997泓德添利货币a----003998泓德添利货币b----004060博时兴盛货币----004072金元顺安金通宝货币a----004073金元顺安金通宝货币b----004077金信民发货币a----004078金信民发货币b----004097农银汇理日日鑫交易型货币a----004133中航航行宝货币----004137博时合惠货币----004167安信活期宝货币b----004216兴业安润货币a----004217兴业安润货币b----004282博时兴荣货币----004285华富天盈货币a----004286华富天盈货币b----004330太平日日鑫货币a----004331太平日日鑫货币b----004368前海开源聚财宝a----004372金鹰增益货币a----004373金鹰增益货币b----004493华泰保兴货币a----004494华泰保兴货币b----004568长城工资宝货币b----020007国泰货币----020031国泰现金管理货币a----040003华安现金富利货币a----040038华安日日鑫货币a----041003华安现金富利货币b----050003博时现金收益货币a----070008嘉实货币a----070028嘉实安心货币市场a----070088嘉实货币b----080011长盛货币----090005大成货币a----090022大成现金增利货币a----091005大成货币b----091022大成现金增利货币b----100025富国天时货币a----100028富国天时货币b----110006易方达货币a----110016易方达货币b----121011国投瑞银货币a----128011国投瑞银货币b----150005银河银富货币a----150015银河银富货币b----160606鹏华货币a----160609鹏华货币b----161608融通易支付货币a----161615融通易支付货币b----161622融通汇财宝货币a----161623融通汇财宝货币b----162206泰达宏利货币a----163802中银货币a----163820中银货币b----166014中欧货币a----166015中欧货币b----180008银华货币a----180009银华货币b----200003长城货币a----200103长城货币b----202301南方现金增利货币a----202302南方现金增利货币b----202307南方收益宝货币a----202308南方收益宝货币b----210012金鹰货币a----210013金鹰货币b----213009宝盈货币a----213909宝盈货币b----217004招商现金增值货币a----217014招商现金增值货币b----240006华宝现金宝货币a----240007华宝现金宝货币b----253050国联安货币a----253051国联安货币b----260102景顺货币a----260202景顺长城货币b----270004广发货币a----270014广发货币b----288101华夏货币a----290001泰信天天收益货币a----310338申万菱信收益宝货币a----310339申万收益宝货币b----320002诺安货币a----320019诺安货币b----340005兴全货币a----350004天治天得利货币----360003光大货币----392001中海货币a----392002中海货币b----400005东方金账簿货币a----400006东方金账簿货币b----410002华富货币----420006天弘现金管家货币a----420106天弘现金管家货币b----460006华泰柏瑞货币a----460106华泰柏瑞货币b----482002工银货币----519505海富通货币a----519506海富通货币b----519507万家货币b----519508万家货币a----519509浦银货币a----519510浦银货币b----519511万家日日薪货币a----519512万家日日薪货币b----519517汇添富货币b----519518汇添富货币a----519566浦银安盛日日盈货币a----519567浦银安盛日日盈货币b----519588交银货币a----519589交银货币b----519998长信利息收益货币b----519999长信利息收益货币a----530002建信货币----540011汇丰晋信货币a----541011汇丰晋信货币b----550010信诚货币a----550011信诚货币b----560001益民货币----583001东吴货币a----583101东吴货币b----620010金元顺安金元宝货币a----620011金元顺安金元宝货币b----630012华商现金增利货币a----660007农银货币a----660107农银货币b----675031西部利得天添鑫货币a----675032西部利得天添鑫货币b----675061西部利得天添富货币a----675062西部利得天添富货币b----675071西部利得天添金货币a----675072西部利得天添金货币b----690010民生加银现金增利货币a----690210民生加银现金增利货币b----710501富安达现金通货币a----710502富安达现金通货币b----730003方正富邦货币a----730103方正富邦货币b----740601长安货币a----740602长安货币b----750006安信现金管理货币a----750007安信现金管理货币b----
查看更多:[db:tags]

热点专题

更多

为您推荐